Politica de confidențialitate - Gradina Vlahiia

Gradina Vlahiia
Comenzi la: 0758 948 924
Go to content

Main menu:

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate
În desfășurarea activităților statutare, societatea “La noi, la Snagov” S.R.L. își asumă și dispune toate măsurile necesare pentru respectarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului său, ca și ale tuturor acelora care vizitează complexul „Grădina Vlahiia” (clienții, reprezentanții clienților și invitații celor dintâi).

În această privință, arătăm că subscrisa se conformează dispozițiilor directoare ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Link aici.

Orice colectare și/sau prelucrare de date cu caracter personal va fi realizată numai cu respectarea prevederilor acestui act normativ, ca și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (link aici).

 
 
 
 
 
 
 Tipul de date colectate și prelucrate, ca și durata păstrării acestora, depinde de motivele pentru care s-a dispus acest demers, astfel cum detaliem în cele ce urmează:

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm date cu caracter personal:
 

 
 
 Pentru încheierea și executarea de contracte având ca obiect închirierea de spații de cazare în regim hotelier (pensiune) sau închirierea restaurantului ori a întregului complex “Gradina Vlahiia” (Snagov) pentru desfășurarea unor evenimente corporate sau private în incinta acestuia.

În această împrejurare, datele cu caracter personal colectate și prelucrate de societatea “La noi, la Snagov” S.R.L. sunt cele indispensabile încheierii, după caz, a contractului de prestări servicii/livrare de bunuri și produse sus-menționat, ca și pentru derularea respectivei convenții (executarea obligației contractuale), respectiv: numele, prenumele clienților-persoane fizice sau ale persoanelor ce reprezintă clienții – persoane juridice, adresa de domiciliu și/sau de reședință a acestora, detalii privind actul de identitate (serie, număr, emitent, data emiterii), număr de telefon pentru stabilire detalii contract/plăți, rechizite bancare (cont bancar, banca, sucursala), detalii card bancar (în situația achitării unor avansuri/tarife) cu cardul.

În nicio circumstanță, societatea “La noi, la Snagov” S.R.L. nu va colecta și nu va prelucra date cu caracter personal “sensibile”, cum ar fi: informații privind apartenența la o rasă, un grup etnic, starea sanătății, convingeri religioase etc. Acest tip de date cu caracter personal nu prezintă relevanță în legătură cu derularea relației contractuale.

Datele colectate potrivit celor arătate mai sus vor fi utilizate exclusiv în scopul derularii relației contractuale decurgând din convenția menționată la paragraful anterior, pentru întocmirea documentelor financiar-contabile reclamate de legislația fiscală și pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor aflate în complexul “Grădina Vlahiia”.

Datele vor fi arhivate în condiții de siguranță până la îndeplinirea obligațiilor ce revin părților din contract, cât și pentru perioada stabilită în reglementările financiar-fiscale (e.g., pentru perioada cât operatorul economic este obligat să păstreze în arhiva sa unele documente contabile), ulterior fiind șterse.

 

 
 
 
 
 
 
 
 Pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor aflate în incinta complexului “Grădina Vlahiia”, motiv pentru care societatea “La noi, la Snagov” S.R.L.  folosește următoarele metode:
 
 a instalat și utilizează în locație un sistem video de supraveghere, care captează imaginile tuturor persoanelor ce pătrund în incinta sus-menționată;

Imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere video (inclusiv imaginile chipurilor vizitatorilor) sunt stocate timp de 30 de zile (sau alt termen, în funcție de capacitatea hdd) pe hard-drive-ul sistemului, după care sunt șterse automat (hdd rescrie peste imaginile mai vechi). Aceste imagini pot fi puse la dispoziția organelor de cercetare penală în cazul săvârșirii de infracțiuni. De asemenea, aceste imagini pot fi șterse din sistem la solicitarea expresă a titularului dreptului cu caracter personal, adresată la sediul social al societății “La noi, la Snagov “ S.R.L.

Reprezentanții societății “La noi, la Snagov” S.R.L. se obligă să nu divulge și să nu transmită niciunui terț comerciant datele cu caracter personal menționate mai sus, astfel că acestea nu vor putea fi utilizate în scop statistic și nici în scop de sondare a pieței ori pentru acțiuni de marketing.
 

 
 
 Pentru unele evenimente corporate sau private, la solicitarea scrisă a clienților, asigurăm accesul în baza listei invitaților comunicată în prealabil de către organizatori.
Datele cu caracter personal cuprinse în această listă sunt colectate pentru a asigura paza și protecția participanților la eveniment, cuprind numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate ale fiecărui invitat și sunt șterse din evidențele noastre în max. 5 zile lucrătoare după desfășurarea evenimentului.

III. Posibilitatea transmiterii datelor cu caracter personal unor terțe entități:
Societatea “La noi, la Snagov” S.R.L.  nu transmite datele personale nici unei alte entități terțe, în scopul utilizării în activități de sondare a pieței și/sau de marketing.
Datele cu caracter personal pot fi transferate către și la solicitarea autorităților publice (cum ar fi, organele de cercetare penală, autoritățile fiscale), când măsura este justificată de necesitatea apărării interesului general (ce vizează securitatea națională, ordinea publică, sănătatea publică) și numai în conditiile prevăzute de lege.
 

 
 
 
 
 
 
 
 Drepturile recunoscute      persoanelor fizice în legătură cu datele lor cu caracter personal:
 
 dreptul fundamental, recunoscut oricărei persoane fizice, la protecția datelor sale cu caracter personal. Acest drept este legiferat în      art.8 alin.(1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii      Europene (link aici) si in art.16 alin.(1) din TratatulpentruFunctionareaUniuniiEuropene (link aici);
dreptul de a accesa propriile date cu caracter personal;
dreptul de a obține modificarea (actualizarea sau rectificarea) ori ștergerea datelor cu caracter personal în orice moment;
dreptul de a formula obiecțiuni în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
dreptul de a solicita restricționarea utilizării respectivelor date;
dreptul de a depune o plângere la autoritatea (națională) competentă pentru protecția datelor: http://www.dataprotection.ro/?page=contact .
 

 Sesizări și informații suplimentare
Pentru a formula o reclamație, pentru actualizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, ca și pentru obținerea de informații suplimentare în legătură cu modul si condițiile în care sunt stocate ori prelucrate acestea, vă invităm să vă adresați persoanei desemnate ca responsabil cu protecția datelor la următoarele coordonate de contact:
 

 
 e-mail: cristian@gradinavlahiia.ro
fax: 0040 729 883 109 sau

la sediul societății noastre din mun.
București, Str. Constantin  Tănase nr.  15, et.1, cam.1, sector 2.

Adresa: Strada Albastrelelor, nr 24
E-mail: livrari@gradinavlahiia.ro
Telefon: 0758948924

Harta Ferma Gradina Vlahiia
Back to content | Back to main menu